Regulamin Loterii audioteksowej
„Dbamy o polską ziemię”

1. Nazwa Loterii audioteksowej

Loteria audioteksowa nosi nazwę: „Dbamy o polską ziemię”

2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię audioteksową

Organizatorem Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię” (dalej: „Loteria”) jest spółka pod firmą: Grupa Eskadra sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jeleniogórskej 17, 30-422 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000223980. Podmiotem zlecającym przeprowadzenie Loterii jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011737, posiadająca NIP 7160001822 i posiadająca numer REGON 430528900.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

4. Zasięg geograficzny Loterii

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Loterii

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 12.03.2018 r. do dnia 20.09.2018 r.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w Loterii

Czas przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii obejmuje okres od dnia 12.03.2018 r. do dnia 6.05.2018 r.

7. Uczestnicy Loterii

7.1. Loteria przeznaczona jest dla nabywców Produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ilości określonej w punkcie 8.1. niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”).
7.2. Z udziału w Loterii wyłączone są osoby i podmioty, z którymi Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. posiadają zawarte umowy dystrybucji Produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego nawozów, a także pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych i rodzeństwo i inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby niespełniające tego warunku nie mogą zostać Laureatami w Loterii.

8. Zasady organizacji Loterii

8.1. Warunkiem udziału w Loterii jest:
8.1.1. zakup w dniach od 12.03.2018 r. do dnia 6.05.2018 r. dowolnego Produktu lub Produktów Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. lub Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych S.A., wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, za kwotę co najmniej 1000 zł brutto (dalej: „Produkt promocyjny”) i zachowanie Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na Uczestnika będącego osobą fizyczną lub przedsiębiorcą (dalej: „Dowód zakupu”),
8.1.2. zarejestrowanie w dniach od 12.03.2018 r. do dnia 6.05.2018 r. Zgłoszenia do Loterii (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez jeden z poniższych sposobów:
a) wysłanie pod numer 71955 wiadomości SMS o treści GRUPAAZOTY.xxxxxxxx, gdzie „xxxxxxxx” oznacza numer Dowodu zakupu (w odpowiedzi Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do Loterii wraz z informacją o dacie losowania, w której dane Zgłoszenie weźmie udział), lub
b) zarejestrowanie Zgłoszenia na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl poprzez wpisanie tam imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numeru Dowodu zakupu (w przypadku Uczestników będących podmiotami gospodarczymi należy wpisać dodatkowo nazwę firmy oraz jej numer NIP),
8.1.3. zachowanie Dowodu zakupu; treść Dowodu zakupu winna jednocznacznie wskazywać zakup Produktów promocyjnych; jeśli system kasowy sprzedawcy Produktu promocyjnego uniemożliwia nadruk jego pełnej nazwy, zgodnie z trescią Załącznika nr 1 do Regulaminu, Uczestnik winien uzyskać potwierdzenie zakupu Produktu promocyjnego u kierownika punktu sprzedaży wraz z jego podpisem i pieczęcią punktu sprzedaży.
8.2. Jeden Dowód zakupu można zgłosić do Loterii tylko jeden raz niezależnie od wartości zakupionych Produktów promocyjnych, z zastrzeżenim zapisu pkt 8.1.1. powyżej. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem posiadania do każdego z nich innego Dowodu zakupu.
8.3. Serwis SMS obsługuje Zgłoszenia do Loterii od godziny 00:00:01 dnia 12.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 6.05.2018 r., koszt przesłania SMS-a wynosi 1,00 zł (1,23 zł z VAT), Uczestnik nie ponosi kosztu SMS-ów odbieranych od Organizatora. Funkcjonalność serwisu www.dbamyopolskaziemie.pl umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń do Loterii dostępna jest od godziny 00:00:01 dnia 12.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 6.05.2018 r.
8.4. Organizatorowi przysługuje w czasie od 12.03.2018 r. do 6.09.2018 r. (tj. do momentu zakończenia ew. procedury reklamacyjnej) prawo żądania przesłania oryginału Dowodów zakupu Produktu promocyjnego. Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi SMS-em lub telefonicznie. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymania ewentualnego SMS-a lub przychodzącego połączenia telefonicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik winien zrobić to w terminie 5 dni od otrzymania SMS-a lub rozmowy telefonicznej na adres Organizatora (liczy się data stempla pocztowego). Nieprzesłanie oryginału Dowodu zakupu na żądanie Organizatora skutkuje wykluczeniem danego Zgłoszenia z Loterii i / lub utratą prawa do nagrody.

9. Miejsca i terminy losowań

9.1.Organizator przewiduje w Loterii 8 losowań tygodnia w dniach: (1) 20.03.2018 r., (2) 27.03.2018 r., (3) 03.04.2018 r., (4) 10.04.2018 r., (5) 17.04.2018 r., (6) 24.04.2018 r., (7) 2.05.2018 r., (8) 8.05.2018 r. oraz 1 losowanie Nagrody Głównej w dniu 8.05.2018 r.
9.2. W każdym z losowań tygodnia biorą udział Zgłoszenia dokonane od poniedziałku do niedzieli w tygodniu poprzedzającym losowanie. Podczas każdego losowania wyłanianych jest 20 Zgłoszeń głównych oraz 10 Zgłoszeń rezerwowych. Wylosowane Zgłoszenia umieszczane są odpowiednio na liście głównej oraz rezerwowej zgodnie z kolejnością wylosowania. Lista Laureatów rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie w celach telefonicznego wyłonienia Laureatów, nie będzie wykorzystywana na dalszym etapie Loterii.
9.3. W losowaniu Nagrody Głównej biorą udział wszystkie prawidłowo dokonane Zgłoszenia w terminie wskazanym w pkt 6 Regulaminu. Podczas losowania wyłaniane jest 1 Zgłoszenie główne oraz 2 Zgłoszenia rezerwowe. Zgłoszenia umieszczane są odpowiednio na liście głównej oraz rezerwowej zgodnie z kolejnością wylosowania. Lista Laureatów rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie w celach telefonicznego wyłonienia Laureatów, nie będzie wykorzystywana na dalszym etapie Loterii.
9.4. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 11 Regulaminu, spośród Uczestników Loterii dopuszczonych do losowania, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.2. powyżej. Losowania dokonywane są przy użyciu urządzenia losującego, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Alternatywnie losowania nagród mogą być realizowane manualnie. Polegają wtedy na losowym, manualnym wyborze przez członków Komisji Loterii Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w danym losowaniu. Liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki czy dziesiątki – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598 losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.
9.5. Lista Laureatów nagród, w postaci zestawienia: imienia, pierwszej litery nazwiska lub nazwy firmy w przypadku podmiotów gospodarczych, miejscowości zamieszkania lub siedziby i rodzaju wygranej nagrody, publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl.

10. Wartość puli nagród

10.1. Organizator przewiduje w Loterii:
10.1.1. 1 Nagrodę Główną w postaci ciągnika Ursus C-380 o wartości jednostkowej 140.380,88 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 15.598 PLN. W przypadku wygranej przez osobę fizyczną nagroda pieniężna przeznaczona jest na pokrycie podatku dochodowego od nagrody, w przypadku wygranej przez podmiot gospodarczy nagroda jest przekazana Laureatowi w celu samodzielnego odprowadzenia podatku. Całkowita wartość Nagrody Głównej wynosi 155.978,88 PLN.
10.1.2. 160 pieniężnych Nagród Tygodnia, po 20 szt. tygodniowo, o wartości jednostkowej 1000 PLN.
10.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 315.978,88 PLN.

11. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa Regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu urządzanej Loterii audioteksowej zgodnie z wymogami Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

12. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

12.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
12.2. Laureaci powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu kontaktowego podany w Zgłoszeniu do Loterii w terminie do 5 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z Laureatami w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 60 minut. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Laureatem Organizator podejmuje próbę połączenia z kolejnym wylosowanym Laureatem – aż do wyczerpania listy głównej Laureatów, a następnie przystępuje do obdzwonienia listy Laureatów rezerwowych umieszczonych na ww. liście zgodnie z kolejnością ich wylosowania – aż do skutecznego powiadomienia 20 Laureatów lub wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych. Po wyczerpaniu się listy Laureatow rezerwowych nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
12.3. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Laureat Loterii.
12.4. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, dotyczącej wygranej Nagrody Głównej, w sytuacji, gdy nagroda ta przypada osobie fizycznej, Organizator będzie, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r., pobierał od Laureata dodatkowe dane niezbędne do umieszczenia ich w Ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł. Dodatkowe dane stanowią: seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo.
12.5. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Organizator informuje Laureata o konieczności przesłania w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia o wygranej, pocztą elektroniczną z tytułem wiadomości „Dbamy o polską ziemię” na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl skanu lub zdjęcia Oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 (w przypadku Laureatów będących osobami fizycznymi) lub w Załączniku nr 3 (w przypadku Laureatów będących przedsiębiorcami). Dodatkowo Laureaci winni przesłać także skan lub zdjęcie Dowodu zakupu.
12.6. Nagrody Tygodnia dostarczane są w terminie do 8 tygodni od dnia przyznania nagrody, nie później jednak niż do dnia 16.07.2018 r.:
12.6.1. Laureatom będącym osobami fizycznymi – przelewem lub przekazem pocztowym,
12.6.2. Laureatom będącymi przedsiębiorcami – przelewem, wyłącznie na rachunek bankowy fimy.
12.7. Nagroda Główna zostanie przez Laureata odebrana osobiście w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy do dnia 16.07.2018 r.
12.8. Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody lub na gotówkę, oraz nie przysługuje prawo cesji prawa do nagrody na osoby trzecie.
12.9. W przypadku nagród wygranych przez przedsiębiorców Załącznik nr 3 do Regulaminu winien być podpisany przez osobę/-y upoważnione do reprezentowania tego podmiotu.
12.10. Laureaci, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagród.
12.11. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:
12.11.1. w przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt 8.4. Regulaminu;
12.11.2. nieodebrania nagrody przez Laureata;
12.11.3. podania przez Laureata błędnego adresu (w przypadku przekazu pocztowego) lub numeru rachunku bankowego (w przypadku przelewu), co uniemożliwi dokonanie wysyłki nagrody lub zwrócenia przesłanej nagrody do Organizatora;
12.11.4. niespełnienia warunków określonych w pkt 12.4. Regulaminu.
Nagrody przepadają w wymienionych powyżej sytuacjach nawet w przypadku uprzedniej publikacji imienia i pierwszej litery nazwiska lub nazwy podmiotu gospodarczego Laureata, miejscowości zamieszkania lub siedziby oraz rodzaju wygranej nagrody na liście Laureatów na stronie www.dbamyopolskaziemie.pl.

13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

13.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 12.03.2018 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród, tj. do dnia 16.08.2018 r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 16.08.2018 r. nie są uwzględniane.
13.2. Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Dbamy o polską ziemię” oraz treść żądania reklamacyjnego.
13.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Grupa Eskadra sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków z dopiskiem „Dbamy o polską ziemię ­– Reklamacja”.
13.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wraz z zawiadomieniem reklamującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
13.5. Zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji.

14. Terminy przedawnienia roszczeń

14.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
14.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00–16.00 oraz na stronie internetowej www.dbamyopolskaziemie.pl.
15.2. Katalog treści SMS wykorzystywanych w Loterii stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
15.3. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
15.4. Biorąc udział w Loterii, jej Uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w Regulaminie. Uczestnicy Loterii przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych teleadresowych przez Laureata uniemożliwia przesłanie nagrody i oznacza z niej rezygnację.
15.5. Laureaci w Loterii mogą również wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie treści handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030), w tym na udostępnienie swoich danych podmiotom należącym do Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o.
15.6. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Loterii, zarówno na potrzeby związane z organizacją Loterii, jak i w celach marketingowych, jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 PUŁAWY. Administrator na mocy odrębnej umowy powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby niniejszej Loterii.
15.7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonych zgód. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na ich podstawie, zanim zostały wycofane. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii.
15.8. Uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
 1. mocznik.pl
 2. POLIFOSKA 21
 3. POLIDAP
 4. POLIFOSKA 5
 5. POLIFOSKA 6
 6. POLIFOSKA 8
 7. POLIFOSKA Start
 8. POLIFOSKA Krzem
 9. POLIFOSKA Tytan
 10. POLIFOSKA PLUS
 11. PETROPLON
 12. Pulan
 13. Pulrea
 14. Pulsar
 15. Pulgran
 16. Pulgran S
 17. RSM
 18. RSMS
 19. Saletrosan 26
 20. Saletrosan 30
 21. Saletra amonowa 32
 22. Saletrzak 27 standard
 23. Saletrzak 27 makro
 24. Saletrzak 27 standard plus
 25. Saletrzak 27 standard z borem
 26. Siarczan amonu AS21 makro
 27. Siarczan amonu AS21 selekcjonowany
 28. Salmag
 29. Zaksan
 30. Salmag z borem
 31. Salmag z siarką
 32. Amofoska 5-10-25
 33. Amofoska 4-16-18
 34. Amofoska 4-12-20
 35. Amofoska 4-12-12
 36. Amofoska 4-10-22
 37. Super fosdar 40
 38. Holist NK 10-31
 39. Holist PK 15-30